Στεγάνωση δεξαμενών νερού και υπογείων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα, ελαστικό επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών, ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα, ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα, οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων.

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ένας κατασκευαστής κατά τη διαμόρφωση μίας δεξαμενής νερού ή ενός υπογείου είναι η στεγάνωσή τους. Οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί, διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν πρόκειται για υπόγεια ή υπέργεια κατασκευή. Στην περίπτωση υπόγειας δεξαμενής ή υπογείου η στεγανωτική στρώση θα πρέπει:

 • Να μην επιτρέπει τις διαρροές νερού προς τα έξω και αντιστρόφως τις εισροές από το έδαφος προς το εσωτερικό της κατασκευής.
 • Να έχει ισχυρή πρόσφυση στα τοιχώματα ώστε να αντέχει σε αρνητικές πιέσεις που αναπτύσσονται όταν εκκενώνεται η δεξαμενή και υπάρχει στο περιβάλλον έδαφος υδροφόρος ορίζοντας, έστω και προσωρινός. Σε περίπτωση υπέργειας δεξαμενής η στεγανωτική στρώση θα πρέπει:
 • Να είναι αποτελεσματική ώστε να μην υπάρχουν διαρροές.
 • Να έχει επαρκή ελαστικότητα ώστε να αντέχει στις συστολοδιαστολές των τοιχωμάτων και του πυθμένα της δεξαμενής, εξαιτίας της έκθεσής της στις θερμοκρασιακές μεταβολές του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.

 

II. ΛΥΣΗ

Υπόγεια δεξαμενή ή υπόγειο

 • Επαλείφεται η επιφάνεια των τοιχίων και του πυθμένα εσωτερικά με το επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα, το οποίο παρέχει:
 • Ενιαία και συνεχή μεμβράνη, απόλυτα στεγανή, που χαρακτηρίζεται από υψηλές αντοχές και ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα, ώστε να αντέχει και σε αρνητικές πιέσεις.
 • Αντοχή και διάρκεια στο χρόνο, διότι το υλικό είναι ανόργανο.

 

Υπέργεια δεξαμενή
Επαλείφονται τα τοιχία και το δάπεδο με ελαστικό στεγανωτικό κονίαμα δύο συστατικών. Η μεμβράνη που δημιουργείται έχει:

 • Απόλυτη στεγανότητα.
 • Ισχυρή πρόσφυση και υψηλές αντοχές.
 • Διάρκεια στο χρόνο.
 • Μεγάλη ελαστικότητα, ώστε να παρακολουθεί επιτυχώς τις συστολοδιαστολές του υποστρώματoς. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις συνίσταται κατά τη σκυροδέτηση των δομικών στοιχείων της δεξαμενής η προσθήκη του ρευστοποιητή-στεγανωτικού μάζας σκυροδέματος, σε αναλογία 0,2-0,5% επί του βάρους του τσιμέντου.

 

Υπέργεια δεξαμενή
Επαλείφονται τα τοιχία και το δάπεδο με ελαστικό στεγανωτικό κονίαμα δύο συστατικών. Η μεμβράνη που δημιουργείται έχει:

 • Απόλυτη στεγανότητα.
 • Ισχυρή πρόσφυση και υψηλές αντοχές.
 • Διάρκεια στο χρόνο.
 • Μεγάλη ελαστικότητα, ώστε να παρακολουθεί επιτυχώς τις συστολοδιαστολές του υποστρώματoς. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις συνίσταται κατά τη σκυροδέτηση των δομικών στοιχείων της δεξαμενής η προσθήκη του ρευστοποιητή-στεγανωτικού μάζας σκυροδέματος, σε αναλογία 0,2-0,5% επί του βάρους του τσιμέντου.

 

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

 1. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας από τυχόν υπολείμματα λαδιών ξυλοτύπου, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ.
 2. Υπάρχουσες φωλιές στο μπετόν καθαρίζονται από τα χαλαρά σκύρα.
 3. Μορέλα και φουρκέτες κόβονται σε βάθος 3 cm.
 4. Υπάρχοντες αρμοί εργασίας ανοίγονται σε μορφή V, κατά μήκος τους, σε βάθος 3 cm.
 5. Καλή διαβροχή της επιφάνειας των παραπάνω σημείων και στοκάρισμά τους με το έτοιμο ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με οικοδομική ρητίνη. Εναλλακτικά, όταν απαιτείται ταχύτητα εργασιών, το στοκάρισμα μπορεί να γίνει με το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα.
 6. Στις συμβολές του δαπέδου με τα τοιχία εσωτερικά, διαβρέχουμε και διαμορφώνουμε “λούκι”, γεμίζοντας και στρογγυλεύοντας τις συμβολές σε όλο το μήκος τους με το έτοιμο ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη. Όταν απαιτείται ταχύτητα εργασιών, η κατασκευή του “λουκιού” μπορεί να γίνει εναλλακτικά με το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα.
 7. Καλή διαβροχή όλης της επιφάνειας του υποστρώματος, χωρίς να δημιουργηθούν λιμνάζοντα νερά.

Εφαρμογή της στεγάνωσης

Υπόγεια δεξαμενή ή υπόγειο

 1.  Το περιεχόμενο ενός σάκου επαλειφόμενου στεγανωτικού κονιάματος (25 kg) προστίθεται προοδευτικά σε 8,25 kg νερό υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί ένας ομοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Για την ανάμιξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί δράπανο χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).
 2.  To στεγανωτικό κονίαμα επαλείφεται σε 2-4 στρώσεις εσωτερικά, στον πυθμένα και στα τοιχία. Όσο αυξάνει το βάθος, άρα και η αναπτυσσόμενη υδροστατική πίεση, τόσο αυξάνεται και η απαίτηση σε κατανάλωση του υλικού. Κάθε επόμενη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η προηγούμενη. Για την αποφυγή ρηγματώσεων του υλικού δε θα πρέπει το πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm. Κατανάλωση επαλειφόμενου στεγανωτικού κονιάματος: 3-4 kg/m2 συνολικά.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΣΥΡΟΔΕΜΑ & ΥΠΟΓΕΙΩΝ

Υπέργεια δεξαμενή

 1. Το περιεχόμενο του σάκου των 25 kg (συστατικό Α) του ελαστικού επαλειφόμενου στεγανωτικού κονιάματος 2 συστατικών προστίθεται στα 10 kg του υγρού (συστατικό Β) υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί ένας ομοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Για την ανάμιξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί δράπανο χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).
 2. Το ελαστικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικώνεπαλείφεται σε 2-4 στρώσεις εσωτερικά, στον πυθμένα και στα τοιχία της δεξαμενής. Όσο αυξάνει το ύψος της δεξαμενής, άρα και η αναπτυσσόμενη υδροστατική πίεση, τόσο αυξάνεται και η απαίτηση σε κατανάλωση του υλικού. Κάθε επόμενη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η προηγούμενη. Για την αποφυγή ρηγματώσεων του υλικού δε θα πρέπει το πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm. Κατανάλωση ελαστικού επαλειφόμενου στεγανωτικού κονιάματος 2 συστατικών: 3-4 kg/m2 συνολικά.

 

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι τουλάχιστον +5οC. Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.